MENU
/ Over Jippie / Algemeen / Privacybeleid

Privacybeleid Jippie

Jippie hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In dit privacybeleid willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Jippie houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Ons privacybeleid in het kort

Ons privacybeleid houdt in het kort in dat wij:

 • Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
 • De verwerking van je persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Gebruik van onze diensten

Wanneer je je aanmeldt voor één van onze diensten vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om deze uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Gewone persoonsgegevens

Onder gewone persoonsgegevens worden o.a. verstaan: naam, geboortedatum, BSN, adresgegevens en bankgegevens. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor nakomen van wettelijke verplichting en de uitvoering van de overeenkomst.

Bijzondere persoonsgegevens

Bijzondere persoonsgegevens zijn o.a. gegevens die betrekking hebben op geloofsovertuigingen, maar ook medische gegevens. Deze gegevens zijn nodig voor het maken van de juiste koppeling tussen vraagouder en gastouder. Maar ook voor de bescherming van de vitale belangen van het kind.

Verwerkingsregister

Binnen Jippie houden we alle persoonsgegevens bij in het verwerkingsregister. Dit register is niet openbaar en wordt alleen getoond aan de inspecteur Autoriteit Persoonsgegevens. In het register staat precies beschreven welke persoonsgegevens door ons gevraagd worden, waar dit wordt bewaard en wie toegang heeft tot deze gegevens. Maar ook hoe lang de gegevens worden bewaard en de vernietiging van de gegevens.

Nieuwsbrief

Wij verspreiden een digitale nieuwsbrief aan gekoppelde vraagouders en gastouders. Hierin informeren wij je over nieuwsuitingen die betrekking hebben op het gastouderbureau. Je ontvangt de nieuwsbrief gedurende de opvang. Wanneer de opvang stopt, halen wij je mailadres uit de mailinglijst.

Vacaturemail

Wij verspreiden een digitale vacaturemail aan gastouders die zich hiervoor specifiek hebben aangemeld. De gegevens van deze gastouders zullen enkel gebruikt worden voor deze vacaturemail en niet verstrekt worden aan derden of gebruikt worden voor andere doeleinden.

Verstrekking aan derden

Voor een aantal diensten, zoals facturering, webhosting, dataopslag, etc. zijn wij afhankelijk van derden. Met deze leveranciers van deze diensten hebben wij verwerkersovereenkomsten afgesloten. Hierin staan de gemaakte afspraken over de beveiliging van je persoonsgegevens.

Minderjarigen

Jippie verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (< 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Jippie bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Jippie van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Gegevens worden versleuteld opgeslagen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van je persoonsgegevens.

Meldplicht datalekken

Jippie stelt alles in het werk om te voorkomen dat er persoonsgegevens bij onbevoegden terecht komt. Mocht er toch sprake zijn van een datalek, zal Jippie zich houden aan de wettelijke verplichting deze datalek te documenteren en te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Definitie datalek

Bij een datalek gaat het om toegang tot, of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens bij een organisatie zonder dat dit de bedoeling is van deze organisatie. Onder een datalek valt dus niet alleen het vrijkomen (lekken) van gegevens, maar ook onrechtmatige verwerking van gegevens. We spreken van een datalek als er een inbreuk is op de beveiliging van persoonsgegevens (zoals bedoeld in artikel 13 van de Wet bescherming persoonsgegevens). Bij een datalek zijn de persoonsgegevens blootgesteld aan verlies of onrechtmatige verwerking; dus aan datgene waartegen de beveiligingsmaatregelen bescherming moeten bieden. Voorbeelden van datalekken zijn: een kwijtgeraakte USB-stick met persoonsgegevens, een gestolen laptop of een inbraak in een databestand door een hacker.

Rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van jou ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wanneer wij je persoonsgegevens mogen verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Veranderingen

Dit privacybeleid is afgestemd op het gebruik van persoonsgegevens binnen Jippie. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen, kunnen leiden tot wijzigingen in ons privacybeleid. Het is daarom raadzaam om regelmatig ons privacybeleid te raadplegen.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt dan altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als je vragen hebt over dit privacybeleid, kun je contact met ons opnemen:

Jippie gastouderservice
Fonteinland 7-B
8913CZ Leeuwarden
085 – 4017040
info @ jippie-gastouderservice.nl

Deel deze pagina!

Wil je met één van onze medewerkers spreken?

Bel ons op:
085-4017040